برنامه ی اقامت امارات متحده ی عربی

برنامه ی اقامت امارات متحده ی عربی چیست؟

هدف برنامه ی اقامت امارات متحده ی عربی جذب اتباع خارجی است که، پس از تأسیس شرکتی که دارای یکی از شرایط زیر باشد، واجد شرایط دریافت اقامت خواهند بود:

گزینه ی 1
تأسیس شرکت در مناطق آزاد امارات متحده ی عربی. انواع شرکت هایی که در منطقه ی آزاد قابل تأسیس است:

  • مؤسسه ی مستقر منطقه ی آزاد (FZe)
  • شرکت مستقر منطقه ی آزاد (FZcO)
  • شعبه ی شرکت های خارجی

گزینه ی 2
تأسیس شرکتی وابسته به اداره ی توسعه ی اقتصادی (DED) در امارات متحده ی عربی. هرگونه فعالیت کسب وکار در دوبی مستلزم آن است که یکی از سه نوع پروانه ی کسب وکار زیر اخذ شده باشد:

  • پروانه ی تجاری که شامل همه ی انواع فعالیت های بازرگانی است؛
  • پروانه ی حرفه ای که شامل حرفه ها، خدمات، صنعتگران و پیشه وران است؛
  • پروانه های صنعتی برای تأسیس شرکت های صنعتی یا تولیدی.

Slide background
Slide background